Niedziela, 14 lipca 2024
Polska jest jedynym krajem spośród najważniejszych państw Unii Europejskiej, który nie posiada na swoim terytorium reaktorów jądrowych.
Czy Twoim zdaniem Polska powinna zbudować własną elektrownię atomową?
tak
nie

Regulamin księgarni

Regulamin Księgarni internetowej SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

 

I. Słownik pojęć


Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca: SOP Oświatowiec Toruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. PCK 9/2, o numerze NIP 956–212–83–07, Regon: 871712654, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 0000213105.

2. Księgarnia: księgarnia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.sop.torun.pl.

3. Książka: wydawnictwo książkowe w postaci drukowanej.

4. Kupujący: konsument, przedsiębiorca, organizacja lub osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zaloguje się do Księgarni i złoży zamówienie na zakup książek.

5. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.


II. Ogólne postanowienia


Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży książek przez Sprzedawcę i kupowania ich przez Kupującego za pośrednictwem Księgarni i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż jest dokonywana wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


III. Składanie i przyjmowanie zamówień


1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

 • zarejestrowanie się na stronie Księgarni (lub jeśli jest już zarejestrowany tylko zalogowanie się)

 • wybór jednej lub więcej książek znajdujących na stanie Księgarni z bloku Oferta wydawnicza

 • wybór formy płatności

 • wysłanie zamówienia na adres Księgarni poprzez kliknięcie na przycisk „zamawiam” (po upewnieniu się o  prawidłowej zawartości koszyka oraz danych Kupującego)

2. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży książek między Sprzedawcą a Kupującym.

3. Kupujący, składając zamówienie:

 • oświadcza, że zapoznał się z  treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść,

 • wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób konieczny do realizacji złożonego w Księgarni zamówienia.

4. Zamówienie zostanie uznane za złożone, jeżeli będą w nim wszystkie dane identyfikujące Kupującego: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, numer NIP (dotyczy przedsiębiorców, organizacji i osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej), telefon i adres e-mail.

6. Kupujący po dokonaniu rejestracji i prawidłowym złożeniu zamówienia ma możliwość podglądu statusu swojego zamówienia. W zależności od wyboru opcji formy płatności możliwe są następujące statusy zamówienia:

 • za pobraniem:

  • W trakcie realizacji

  • Zrealizowano

 • przelew bankowy przed wysłaniem towaru:

  • Oczekiwanie na wpłatę

  • W trakcie realizacji

  • Zrealizowano

7. Anulowanie zamówienia może nastąpić drogą telefoniczną (56 622 52 71 pon–pt; godz. 8.00 do 16.00) lub mailową (sop@sop.torun.pl). W przypadku gdy zamówienie posiada status „Zrealizowano”, nie ma możliwości anulowania zamówienia.


IV. Formy płatności


1. Kupujący wybiera formę płatności spośród dwu opcji:

 • za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru gotówką;

 • przelew bankowy – przedpłata przed wysłaniem towaru (nr konta do przelewu bankowego: BOŚ S.A. O/Toruń 84 1540 1304 2035 8901 6703 0001).

2. Zamówienie płatne przelewem przed wysłaniem towaru musi być opłacone przez Kupującego w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia (w tym czasie zamówienie posiada status „Oczekiwanie na wpłatę”). Po tym terminie zamówienie złożone przez Kupującego wygasa, a Sprzedawca nie będzie związany wcześniejszą ofertą cenową.


V. Koszty przesyłki


1. Sprzedawca dostarcza zamówione książki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego (wybranego przez Sprzedawcę) kuriera, przy czym do kwoty zamówienia dolicza zryczałtowany koszt przesyłki wg Tab. 1 „Cennik kosztów przesyłki”.

Tab. 1. Cennik kosztów przesyłki

Kwota zamówienia

Forma płatności

przelew bankowy

za pobraniem

do 50,00 zł

9,70 zł

14,90 zł

50,01–150,00 zł

12,70 zł

powyżej 150,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

 

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w kosztach przesyłek bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą jednak zamówień będących w trakcie realizacji.


VI. Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia (status „ W trakcie realizacji”) rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym przed wysyłką – w momencie zaksięgowania wpłaty;

 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w momencie wysłania zamówienia przez Kupującego.

2. Zamówione książki wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych.

3. Sprzedawca załącza do przesyłki fakturę VAT dokumentującą sprzedaż.

4. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący złożył zamówienie (opcja wysyłki za pobraniem) lub dokonano zaksięgowania wpłaty (opcja przelewu przed wysyłką towaru).

5. Jeżeli termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i określić nowy termin.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za opóźnienie w dostawie zamówionych książek, jeżeli doszło do niego z winy Poczty Polskiej lub innego kuriera.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w Regulaminie z powodu braku zamówionej książki lub zamówionej liczby książek w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub na adres e-mail niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo nie zaakceptować nowego terminu. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu niezrealizowanego zamówienia.


VII. Cena zamówionej książki


1. Obowiązującą Kupującego ceną książki jest cena podana w Księgarni w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Całkowity koszt zamówienia to cena zamówionej książki/książek oraz zryczałtowany koszt przesyłki w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą jednak zamówień będących w trakcie realizacji.


VIII. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu


1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania książki (książek), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Kupujący zobowiązany jest on na własny koszt zwrócić Sprzedawcy wydaną mu i nienoszącą śladów użytkowania książkę/książki. Do zwrotnej przesyłki kierowanej do Sprzedawcy Konsument załącza wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Jeżeli zwrócone książki będą posiadały ślady użytkowania Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami za zmniejszenie wartości rzeczy.

3. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Księgarnię (art. 33 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, tj. Dz. U. z 2017, poz. 683 ze zm.). Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconych książek wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

5. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania książki (książek) przez Kupującego do Sprzedawcy.

6. W stosunku do konsumentów zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. Dz. U. z 2017, poz. 683 ze zm.).


IX. Miejsce i sposób składania reklamacji


1. W przypadku wady fizycznej książki Kupujący zgłasza zawiadomienie o wadzie telefonicznie pod nr tel. 56 622 52 71 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sop@sop.torun.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący obowiązany jest podać adres do korespondencji.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia listownie Kupującego na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Kupujący zwraca Sprzedawcy wadliwą książkę, a Sprzedawca dostarcza Kupującemu niewadliwy egzemplarz książki, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Księgarnia zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru.

4. Zryczałtowane koszty przesyłki ponoszone przez Kupującego w związku z zasadną reklamacją pokrywa Sprzedawca.


X. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 

   X.1. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego podczas składania zamówienia w Księgarni – w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy – są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży książek zawartej z Kupującym.

2. Sprzedający, który jest administratorem danych osobowych Kupującego, przetwarza je zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

3. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych. Kupujący zgłasza wniosek na adres mailowy ido@sop.torun.pl.

4. Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

   X.2. Zasady bezpieczeństwa

 

1. Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Kupującego i bezpieczeństwa przetwarzania jego danych osobowych.

2. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

3. Sprzedający nie przekazuje (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Kupującego innym osobom lub instytucjom, bez zgody Kupującego.

4. Przetwarzane przez Sprzedającego dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione jedynie uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 

   X.3. Pliki cookies

 

1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.sop.torun.pl Sprzedający wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Kupujący łączy się z Internetem. Kupujący może korzystać ze strony internetowej bez wykorzystywania tych plików, jednakże może to uniemożliwić poprawne korzystanie ze wszystkich opcji, w tym prawidłowego złożenia zamówienia w Księgarni.

2. Pliki cookies umożliwiają sprawne identyfikowanie preferencji Kupującego, korzystającego ze strony internetowej, a także zbieranie danych statystycznych przez Księgarnię w celu optymalizacji korzystania z usług Księgarni Internetowej zgodnie z preferencjami Kupującego.

3. Udzielenie zgody na instalację plików cookies jest dobrowolne i następuje przed ich instalacją. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, posiada możliwość odpowiedniej zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Opcje przeglądarki dopuszczają możliwość niezapisywania plików cookies lub informowania Kupującego korzystającego z przeglądarki o każdorazowym zapisywaniu tych plików na jego urządzeniu. Istnieje również możliwość usuwania plików cookies po każdej wizycie na stronie internetowej.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Księgarni.

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sop.torun.pl na 7 dni przed datą wejścia w życie zmian.

Nie stanowią zmiany Regulaminu:

 • zmiana ceny książki, o czym mowa w pkt. VII.3 niniejszego Regulaminu

 • zmiana kosztów przesyłki podanych w Tab. 1. pkt. V.1 niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem Księgarni sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd w Toruniu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

 • Kodeksu cywilnego

 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. Dz. U. z 2017, poz. 683 ze zm.).

 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 


Załącznik nr 1
 

Twój koszyk
0.00 zł
 • Bilingual geography 7 - workbook

  Cena detaliczna: 40.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 36.00 zł
  do koszyka
 • Bilingual geography 8 - workbook

  Cena detaliczna: 40.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 36.00 zł
  do koszyka
 • Dziś historia 1 - podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia

  Cena detaliczna: 37.78 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 34.00 zł
  do koszyka
 • Dziś historia 2 - podręcznik dla klasy drugiej szkoły branżowej I stopnia

  Cena detaliczna: 38.89 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 35.00 zł
  do koszyka
 • Dziś historia 3 - podręcznik dla klasy trzeciej szkoły branżowej I stopnia

  Cena detaliczna: 40.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 36.00 zł
  do koszyka
 • Historia i teraźniejszość - podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia

  Cena detaliczna: 43.33 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 39.00 zł
  do koszyka
 • Bilingual Geography 2 - workbook

  Cena detaliczna: 70.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 63.00 zł
  do koszyka
geografiahistoria
Kalendarz szkoleń
« lipiec 2024 »
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Copyright © SOP Oświatowiec Toruń 2024