Sobota, 16 grudnia 2017
Regulamin
Twój koszyk
0.00 zł
 • Discovering history from the beginning of the 18th century to 1939 - part 2

  Cena detaliczna: 68.50 zł
  Rabat: 80%
  Nasza cena: 13.70 zł
  do koszyka
 • Poznajemy przeszłość - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 32.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 29.25 zł
  do koszyka
 • Ziemia i ludzie - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 31.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 28.35 zł
  do koszyka
 • Teraz historia - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 28.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 25.20 zł
  do koszyka
 • Wiedza o społeczeństwie - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 31.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 27.90 zł
  do koszyka
 • Teraz geografia - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 26.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 23.85 zł
  do koszyka
 • Earth and people - podręcznik dla klas dwujęzycznych LO

  Cena detaliczna: 42.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 37.80 zł
  do koszyka
 • Exploring the past since 1918 - podręcznik historii dla klas dwujęzycznych LO

  Cena detaliczna: 53.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 47.70 zł
  do koszyka
 • Earth and people. Geography 1 - zeszyt zadań dla klas dwujęzycznych w gimnazjum

  Cena detaliczna: 33.22 zł
  Rabat: 9%
  Nasza cena: 29.90 zł
  do koszyka

Regulamin

Regulamin Księgarni internetowej SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.


I. Słownik pojęć
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca: SOP Oświatowiec Toruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. PCK 9/2, o numerze NIP 956–212–83–07, Regon: 871712654, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 0000213105.
2. Księgarnia: księgarnia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.sop.torun.pl.
3. Książka: wydawnictwo książkowe w postaci drukowanej.
4. Kupujący: konsument, przedsiębiorca, organizacja lub osoba prawna nie prowadzą-ca działalności gospodarczej, która zaloguje się do Księgarni i złoży zamówienie na zakup książek.
5. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

II. Ogólne postanowienia
Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży książek przez Sprzedawcę i kupowania ich przez Kupującego za pośrednictwem Księgarni i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a sprzedaż jest dokonywana wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Składanie i przyjmowanie zamówień
1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

 • zarejestrowanie się na stronie Księgarni (lub jeśli jest już zarejestrowany tylko zalogowanie się)
 • wybór jednej lub więcej książek znajdujących na stanie Księgarni z bloku Oferta wydawnicza
 • wybór formy płatności
 • wysłanie zamówienia na adres Księgarni poprzez kliknięcie na przycisk „zamawiam” (po upewnieniu się o prawidłowej zawartości koszyka oraz danych Kupującego)

2. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży książek między Sprzedawcą a Kupującym.
3. Kupujący składając zamówienie:

 • oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść,
 • wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób konieczny do realizacji złożonego w Księgarni zamówienia.

4. Zamówienie zostanie uznane za złożone, jeżeli będą w nim wszystkie dane identy-fikujące Kupującego: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, numer NIP (dotyczy przedsiębiorców, organizacji i osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej), telefon i adres e-mail.
5. Kupujący po dokonaniu rejestracji i prawidłowym złożeniu zamówienia ma możliwość podglądu statusu swojego zamówienia. W zależności od wyboru opcji formy płatności możliwe są następujące statusy zamówienia:

 • za pobraniem:
  • W trakcie realizacji
  • Zrealizowano
 • przelew bankowy przed wysłaniem towaru:
  • Oczekiwanie na wpłatę
  • W trakcie realizacji
  • Zrealizowano

6. Anulowanie zamówienia może nastąpić tylko drogą telefoniczną. W tym celu Kupujący dzwoni pod nr telefonu 56 622 52 71 (pon–pt od godz. 8.00 do 16.00).
W przypadku, jeśli zamówienie ma status „Zrealizowano”, nie ma możliwości anulowania zamówienia.

IV. Formy płatności
1. Kupujący wybiera formę płatności spośród dwu opcji:

 • za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru gotówką;
 • przelew bankowy – przedpłata przed wysłaniem towaru (nr konta do przelewu bankowego: BOŚ S.A. O/Toruń 84 1540 1304 2035 8901 6703 0001).

2. Zamówienie płatne przelewem przed wysłaniem towaru musi być opłacone przez Kupującego w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia (w tym czasie zamówienie posiada status „Oczekiwanie na wpłatę”). Po tym terminie zamówienie złożone przez Kupującego wygasa, a Sprzedawca nie będzie związany wcześniejszą ofertą cenową.

V. Koszty przesyłki
1. Sprzedawca dostarcza zamówione książki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego (wybranego przez Sprzedawcę) kuriera, przy czym do kwoty zamówienia dolicza zryczałtowany koszt przesyłki wg Tab. 1 „Cennik kosztów przesyłki”

Tab. 1. Cennik kosztów przesyłki

Kwota zamówienia Forma płatności
przelew bankowy
(przedpłata)
za pobraniem
(płatność przy odbiorze)
do 50,00 zł 7,70 zł 14,90 zł
50,01 do 150,00 zł 10,70 zł
powyżej 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł


2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w kosztach przesyłek bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą jednak zamówień będących w trakcie realizacji.

VI. Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia (status „ W trakcie realizacji”) rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym przed wysyłką – w momencie zaksięgowania wpłaty;
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w momencie wysłania zamówienia przez Kupującego.

2. Zamówione książki wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych.
3. Sprzedawca załącza do przesyłki fakturę VAT dokumentującą sprzedaż.
4. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący złożył zamówienie (opcja wysyłki za pobraniem) lub dokonano zaksięgowania wpłaty (opcja przelewu przed wysyłką towaru).
5. Jeżeli termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i określić nowy termin.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za opóźnienie w dostawie zamówionych książek, jeżeli doszło do niego z winy Poczty Polskiej lub innego kuriera.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w Regulaminie z powodu braku zamówionej książki lub zamówionej liczby książek w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub na adres e-mail niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo nie zaakceptować nowego terminu. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu niezrealizowanego zamówienia.

VII. Cena zamówionej książki
1. Obowiązującą Kupującego ceną książki jest cena podana w Księgarni w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. Całkowity koszt zamówienia to cena zamówionej książki/książek oraz zryczał-towany koszt przesyłki w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.
3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą jednak zamówień będących w trakcie realizacji.

VIII. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu
1. Jeśli Kupujący posiada status konsumenta, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni liczonych od dnia wydania mu książki/książek, jednakże konsumentowi nie przysługuje ww. prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 10 EURO.
2. W stosunku do konsumentów zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z póź. zm.) natomiast w stosunku do Kupujących nie posiadających statusu konsumenta zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu Sprzedawcy wydanej mu i nie noszącej śladów użytkowania książki/książek. Do zwrotnej przesyłki kierowanej do Sprzedawcy na jego adres do korespondencji, Konsument zobowiązany jest załączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
4. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania książki (książek).

IX. Miejsce i sposób składania reklamacji
1. W przypadku wady fizycznej książki Kupujący zgłasza zawiadomienie o wadzie telefonicznie pod nr tel. (0-56) 622 52 71, za pomocą poczty elektronicznej pod e-mail: sop@sop.torun.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący obowiązany jest podać adres do korespondencji.
2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia listownie Kupującego na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Kupujący zwraca Sprzedawcy wadliwą książkę, a Sprzedawca dostarcza Kupującemu niewadliwy egzemplarz książki, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Księgarnia zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru.
4. Zryczałtowane koszty przesyłki ponoszone przez Kupującego w związku z zasadną reklamacją pokrywa Sprzedawca.

X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego podczas składania zamówienia będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży książek zawartej z Kupującym.
2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych.
3. W toku składania zamówienia Kupujący może dodatkowo złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (dotyczy przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej o promocjach w Księgarni).

XI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Księgarni.
2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sop.torun.pl na 7 dni przed datą wejścia w życie zmian.
Nie stanowią zmiany Regulaminu:

 • zmiana ceny książki, o czym mowa w pkt. VII.3 niniejszego Regulaminu
 • zmiana kosztów przesyłki podanych w Tab. 1. pkt. V.1 niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem Księgarni sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd w Toruniu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

 • Kodeksu cywilnego,
 • ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Załącznik nr 1
 

Polska jest jedynym krajem spośród najważniejszych państw Unii Europejskiej, który nie posiada na swoim terytorium reaktorów jądrowych.
Czy Twoim zdaniem Polska powinna zbudować własną elektrownię atomową?
tak
nie
Copyright © SOP Oświatowiec Toruń 2017